Všeobecné

Tento blog je založen na softwarové platformě WordPress, která používá ke svému provozu cookies. Cookies jsou používány anonymně a nejsou párovány s osobními údaji uživatelů. Veškerá data jsou uložena na území ČR.

Zpracovatelem a správcem vašich osobních údajů je firma provozující tento blog, čili Kechlibar.net, IČ 14246406, Prvního pluku 206/7, 186 00 Praha 8 – Karlín. Firma nejmenovala žádného pověřence pro ochranu osobních údajů. Jednám za ni já, Marian Kechlibar.

(Chcete-li mi poslat pohlednici z cest, máte můj vřelý souhlas s užitím této adresy.)

Na tomto webu běží v současné době dvě služby, v souvislosti s nimiž dochází ke zpracování osobních dat. Tyto služby jsou od sebe odděleny. To znamená, že přihlásíte-li se k odebírání nových příspěvků, nestáváte se zákazníkem obchodu, a rovněž naopak: nákupem v obchodě se nestáváte odběratelem nových příspěvků.

Zpracování vašich osobních dat u jednotlivých služeb probíhá podle níže uvedených pravidel.

V souladu s GDPR máte vždy právo:

  • požadovat přehled osobních údajů, které o vás zpracovávám, a to v běžném strojově či lidsky čitelném formátu (např. plaintext),
  • požadovat jejich opravu v případě, že jsou chybné,
  • požadovat výmaz a omezení jejich zpracování v takovém rozsahu, který neodporuje platnému zákonu (např. zákonu o účetnictví, který stanovuje povinnost uchovávat účetní doklady po určité období),
  • vznést námitku, pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu se zákonem,
  • odvolat souhlas se zpracováním údajů.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je ale nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit. Po lidsku řečeno: nemám-li doručovací adresu, nemohu vám poslat objednanou knihu.

Způsob podání žádosti a jejího zpracování je uveden níže.

Služba “Odebírání nových příspěvků”

Toto je služba “pro zábavu”, nedochází při ní k prodeji zboží ani služeb, uzavírání smluv, fakturaci ani ničemu podobnému.

V rámci této služby zpracovávám jméno a e-mailovou adresu zájemce o odebírání nových příspěvků. Zájemce musí vždy potvrdit svůj zájem o odebírání příspěvků pomocí potvrzovacího odkazu (double opt-in). Tyto údaje slouží výhradně k zasílání automaticky generovaných e-mailů o nových příspěvcích na blogu. Budou uchovávány maximálně 5 let od posledního souhlasu. Před uplynutím pětiletého výročí registrace budete kontaktováni s dotazem na prodloužení.

Žádné z těchto údajů nejsou sdíleny s třetími osobami. Databáze jmen a e-mailových adres je uložena na šifrovaném disku s dostatečnou úrovní zabezpečení.

Odvolání souhlasu se zpracováním údajů můžete provést velmi jednoduše, a to zasláním e-mailu s předmětem nebo textem ODHLÁSIT na adresu [email protected]. Stačí tímto způsobem odpovědět na libovolný informační e-mail, který jste dostali. V takovém případě veškeré údaje o vás ihned po přečtení e-mailu nevratně smažu.

Chcete-li vznést jinou žádost (přehled, oprava atd. – viz výše), zašlete opět e-mail na adresu [email protected] s popisem, co chcete provést. Žádost bude zpravidla vyřízena do třiceti dnů, v této lhůtě budete informováni o přijatých opatřeních.

Služba “Webový obchod”

Toto je služba komerční, provozovaná na základě živnostenského oprávnění s výše uvedeným IČO. Předmětem prodeje jsou zejména knihy.

V rámci této služby zpracovávám všechny údaje, které mi poskytnete v souvislosti s vaší registrací coby zákazníka webového obchodu a rovněž v souvislosti s vaší objednávkou, zejména e-mailovou adresu, jméno a příjmení, uživatelské jméno, u podnikatelů firemní údaje (IČO, DIČ, název firmy) a případné další údaje, které v rámci registrace či objednávky poskytnete.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je jednak plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR; jednak oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Účelem je vyřízení vaší objednávky a plnění zákonných povinností.

Tyto údaje jsou uloženy na šifrovaném disku s dostatečnou úrovní zabezpečení. Údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k vašim osobním údajům v nezbytném rozsahu, jsou:

  • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz a zabezpečení služby “Webový obchod”;
  • osoby zajišťující přepravní služby (např. pošta, která vám doručuje zásilku) pro účely plnění smlouvy;
  • osoby provozující účetnictví služby “Webový obchod”;
  • osoby zajišťující pro službu”Webový obchod” analýzu návštěvnosti, marketing, inzerci;
  • platební brány.

Žádost v souladu s obecnými principy GDPR můžete podat buď písemně na shora uvedené adrese, nebo zasláním e-mailu na adresu [email protected]. Můžete být přitom vyzváni k prokázání totožnosti. Pokud ji vznášíte za jinou osobu než za sebe, budete k tomu potřebovat plnou moc od dotyčné osoby. Žádost o vyřízení zásahů je bezplatná, pouze v odůvodněných případech může být ze strany zpracovatele požadována náhrada nezbytných nákladů. (Což znamená, že budete-li chtít dodat svoje data na novém USB disku, nedostanete jej jako dárek.)

Žádost bude zpravidla vyřízena do třiceti dnů, v této lhůtě budete informováni o přijatých opatřeních. Ve složitých případech si vyhrazuji právo na prodloužení této lhůty.

Loading